Урок географії у 9 класі

Тема. Економічний потенціал України

Мета: визначити складові економічного потенціалу країни; дати визначення понять "валовий національний продукт», «національний дохід»; розвивати вміння оперувати основними показниками соціально-економічного розвитку країни, вміння порівнювати з відповідними показниками інших країн та аналізувати їх, навики практичної діяльності на уроці; виховувати почуття патріотизму та гордості за могутній потенціал країни, почуття відповідальності зa майбутнє України.

Тип уроку: комбінований

ХІД УРОКУ.

І. Організаційний момент.

ІІ. Перевірка домашнього завдання.

Запитання для фронтального опитування.

  1. 1.     Що таке спеціалізація, кооперація, комбінування?
  2. 2.     Типи підприємств за формами власності.

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності.

         Добробут населення будь-якої держави, в тому числі і України, залежить від багатьох чинників, але одну з головних ролей у цьому відіграє запас, потенціал країни. Для виготовлення матеріальних та навіть для можливості надання нематеріальних благ, тобто для розвитку господарства, потрібно, щоб було з чого їх виготовити, ким їх виготовити, з допомогою чого їх виготовити. Від величини цих запасів залежать масштаби виробництва благ для підвищення якості життя населення. Тому перш ніж вивчати господарство країни варто розглянути можливості розвитку держави, її економічний потенціал.

ІV. Вивчення нового матеріалу.

Економічний потенціал країни характеризує можливості національної економіки виробляти матеріальні блага, надавати послуги, задовольняти економічні потреби суспільства. Ці можливості дають всі наявні в країні ресурси — виробничі, матеріальні, трудові, природні, фінансові, науково-технічні, інформаційні та ін. Відповідно економічний потенціал включає як складові частини виробничий, трудоресурсний, фінансовий, науковий та інші види потенціалів.

Виробничий потенціал формується основними виробничими фондами, до яких входять будівлі, споруди, трубопроводи, машини, устаткування тощо. В Україні існує понад 300 тисяч підприємств, однак більшість із них мають застарілі, дуже зношені, а то й зруйновані основні виробничі фонди, які потребують оновлення або ж демонтування.

Завдання 1. За даними додатку 1побудувати картограму забезпеченості регіонів України  підприємствами, не враховуючи фермерських господарств і банків (градація: 41-50 - жовтий, 51-60 - оранжевий, 61-70 - червоний, 71-80 - коричневий). Проаналізуйте картограму. (Завдання дається кільком учням). 

Трудоресурсний потенціал характеризується кількістю і якістю робочої сили. Тривалий час приріст трудових ресурсів різної кваліфікації в Україні задовольняв інтереси її економіки, частина робочої сили була задіяна в інших республіках колишнього СРСР. В останні десятиріччя чисельність трудових ресурсів у країні зменшується, що є наслідком несприятливої демографічної ситуації, тоді як якість робочої сили залишається високою (зокрема, зростає частка осіб з вищою освітою).

Економічні кризи в країні спричинила появу безробіття і неповної зайнятості населення, масову трудову еміграцію як у Росію, так і в країни Європи, Америки, інших регіонів світу. Серед тих, хто виїжджає нових умовах не реалізовують своїх професійних можливостей.

Природно-ресурсний потенціал складають усі види природних ресурсів, що є на території країни чи в підконтрольній їй частині Світового океану: мінерально-сировинні, земельно-ґрунтові, агрокліматичні, водні, гідроенергетичні, біологічні (в т. ч. лісові), природно-рекреаційні. За сумарними запасами деяких з них Україна посідає одне з провідних місць в Європі (наприклад, мінеральних, фунтових, рекреаційних). Натомість відчувається загальний дефіцит водних, гідроенергетичних, лісових ресурсів.

Природні ресурси поділяються на вичерпні й невичерпні. До невичерпних належать водні, кліматичні (енергія вітру, агрокліматичні, рекреаційні) і космічні (енергія Сонця). Вичерпні природні ресурси поділяються на поновлювані (флора і фауна, частково ґрунти) і непоновлювані (мінеральні)(Показ презентації).

Фінансовий потенціал країни визначається сукупністю грошових фондів підприємств, громадян, держави. Фінансові можливості України поки що дуже скромні. Річний державний бюджет країни менший, аніж бюджети окремих міст розвинених країн Заходу. Велика кількість українських підприємств є фінансовими боржниками або перебувають на межі банкрутства, а більшість громадян країни отримують доходи, нижчі від встановленого прожиткового мінімуму.

Багато фінансових операцій відбувається поза легальними рамками економіки, встановленими законодавством, тобто в "тіні". Все це не сприяє нормальному функціонуванню національної економіки.

Науковий потенціал України базується на розгалуженій мережі наукових інститутів, науково-дослідних закладів, які існують у системі Національної академії наук, міністерств і відомств, їх працівниками є десятки тисяч спеціалістів вищої категорії — докторів і кандидатів наук. У деяких напрямках науки Україна проявила себе як один зі світових лідерів, наприклад, у кібернетиці, електрозварюванні металів, кардіохірургії, космічній техніці. Однак у багатьох галузях наукової діяльності, що стосуються розробки високопродуктивної техніки і новітніх технологій, відставання вітчизняної науки суттєве. В наш час ситуація ускладнюється недостатнім фінансуванням і нестабільною діяльністю наукових організацій, виїздом спеціалістів високої кваліфікації за кордон.

Роль кожної держави в сучасному світі визначається, насамперед, п економічною могутністю, яка є наслідком реалізації економічного потенціалу. Найбільш універсальними показниками, що характеризують економічну могутність країни, є її валовий внутрішній продукт (ВВП) і валовий національний продукт (ВНП).

Валовий внутрішній продукт (ВВП) — це сукупна вартість кінцевої продукції і послуг підприємств, вироблених за рік на території країни, незалежно від того, хто — громадянин цієї держави чи іноземець — є власником цієї продукції.

Валовий національний продукт (ВНП) — сукупна ринкова вартість товарів і послуг підприємств, вироблених і реалізованих (у тому числі й імпортної продукції) протягом року, містить також на відміну від ВВП і суму чистих доходів з-за кордону.

Національний дохід (НД) — це частина валового націо­нального продукту aa винятком матеріальних витрат на його виробництво.

ВНП обчислюють для всіх національних виробників товарів. і послуг, де б не розміщувалися їхні підприємства. Це означає, що для розрахунку ВНП, наприклад, України необхідно вра­ховувати результати діяльності всіх українських фірм у самій Україні та поза її межами і не враховувати діяльність іноземних фірм в Україні. Для обчислення ВВП включають результати всіх підприємств — українських та іноземних, що розміщені на тери­торії України, і не включають українські фірми, які розміщені в інших країнах.

Завдання 1. За даними додатка 2 побудувати графік зміни ВВП на одну особу в грн. в Україні з 2000 по 2006 рік.

V. Закріплення знань.

Запитання для закріплення знань:

  1. Що входить до складу економічного потенціалу держави?
  2. Коротка характеристика виробничого потенціалу.
  3. Коротка характеристика трудоресурсного потенціалу.
  4. Коротка характеристика природоресурсного потенціалу.
  5. Коротка характеристика фінансового потенціалу.
  6. Коротка характеристика наукового потенціалу.

Україна - держава, яка має потужний економічний потенціал, великі можливості для розвитку як індустріальної і навіть постіндустріальної держави. Порівнюючи трудоресурсний, природо ресурсний і навіть науковий потенціал України з відповідними показниками деяких розвинених європейських держав, можна помітити перевагу нашої держави. Отже, Україна – потенціально багата країна.

VІ. Домашнє завдання.

     Написати коротеньку доповідь на тему "Моє бачення шляху України до розвиненої держави".