Затверджую

Директор школи

___________

С. С. Демидюк

 

Посадова інструкція
заступника директора з навчально-виховної роботи

 

Заступник директора з навчально-виховної роботи:

І. Відповідає за:

1)правильну організацію навчальної роботи в класах;

2)   правильність планування навчальної роботи;

3)       своєчасне складання і корегування розкладу уроків;

4)   виконання навчальних планів і програм вчителями певних навчальних
предметів, ефективність їхньої роботи, зокрема якість знань, умінь і навичок
учнів;

5)       ведення класних журналів та іншої документації в класах;

6)       вивчення, узагальнення і впровадження передового педагогічного досвіду;

7)       впровадження досягнень педагогічної науки в практику навчально-виховної
роботи вчителів, реалізацію принципів наукової організації праці;

8)       підготовку звітності про стан та результати навчальної роботи в класах;

9)   складання документації для нарахування зарплати вчителям та іншим
працівникам школи.

ІІ.  Керує:

а) безпосередньо:

1)роботою вчителів 5-ll-x(l-4-x) класів, зокрема діяльністю вчителів певних
навчальних предметів;

2)  роботою класних керівників з питань організації навчальної діяльності учнів,
виховання в них свідомого ставлення до навчання;

3)      роботою предметних і методичних комісій вчителів;

4)      роботою педагогічного (методичного) кабінету;

5)      проведенням контрольних, практичних і лабораторних робіт, навчальних
екскурсій;

б) підготовкою до екзаменів;

7) роботою завідувачів навчальних кабінетів;

6) опосередковано:

1) роботою обслуговуючогоперсоналу.

ІІІ.  Організовує:

1)роботу з планування навчального матеріалу;

2)      роботу предметних гуртків для учнів;

3)       факультативні заняття учнів;

4)      методичну роботу в 5-11-х (l-4-x) класах;

5)   підготовку і проведення загальношкільних заходів навчального характеру
(олімпіад, предметно-тематичних вечорів тощо);

6)      роботу служби інформації;

7)       експериментальну роботу вчителів;

8)       відкриті уроки та взаємо відвідування занять;

9)   оформлення шкільної навчальної документації.

IV. Погоджує

свою діяльність із директором, із заступником директора з виховної роботи, педагогом-організатором.

V. Контролює:

1)роботу вчителів певних навчальних предметів;

2)  стан успішності учнів і відвідування ними уроків;

3)      роботу класних керівників з питань організації навчальної діяльності учнів;

4)  навчальне навантаження учнів;

5)      роботу навчальних кабінетів з певних навчальних предметів;

6)      дотримання єдиних педагогічних вимог у школі, режиму навчальних занять,
санітарно-гігієнічного режиму та режиму харчування учнів;

7)      стан збереження й використання навчально-матеріальної бази.

VI.  Інструктує і консультує:

1) вчителів щодо проведення ними навчальних занять, та їхньої самоосвіти; 2)' вчителів та класних керівників щодо складання планів і звітів;

3)   педагога-організатора щодо його роботи;

4)  учнівський актив з питань організації навчальної праці учнів;

5)      батьківський актив з проблем навчання і виховання дітей.

VII. Веде облік:

1)уроків та інших навчальних занять, проведених учителями;

2)   роботи предметних комісій і методичних об'єднань;

3)      чергувань учителів;

4)  реалізації календарних і тематичних планів.

VIII. Звітує

про організацію, стан і результати навчальної роботи перед директором і педагогічною радою.

IX.  Складає:

1)розклад уроків;

2)  розклад факультативних занять і консультацій;

3)      розклад гурткової роботи;

4)  графіки контрольних робіт;

5)      розклад екзаменів;

6)      статистичні звіти про навчальну роботу в класах;

7)       табелі на зарплату вчителів;

8)       проекти наказів, розпоряджень та інших документів з питань навчальної
роботи.