Затверджую

Директор школи

 

 

Посадова інструкція.

Класний керівник

 

І. Загальні положення.

 

1.1. Ця посадова інструкція розроблена на основі тарифно-кваліфікаційної характеристики класного керівника, затвердженої директором школи. Під час складання Інструкції враховано також рекомендації щодо організації служби охорони праці в загальноосвітньому закладі Міністерства освіти України, затверджені наказом Міносвіти України.

1.2. Класний керівник призначається на посаду і звільняється з неї директором школи.

1.3. Класний керівник повинен мати вищу чи середню спеціальну педагогічну освіту (без вимог до стажу педагогічної роботи).

1.4. Класний керівник підпорядковується безпосередньо заступнику директора школи з виховної роботи.

1.5. У своїй діяльності класний керівник керується Конституцією і законодавством України, Указами Президента України, рішеннями Кабінету Міністрів України і органів управління освітою всіх рівнів з питань освіти і виховання учнівської молоді; правилами і нормами охорони праці, техніки безпеки і протипожежного захисту, а також Статутом і локальними правовими актами школи (в тому числі Правилами внутрішнього трудового розпорядку, наказами і розпорядженнями директора, цією Інструкцією), трудовим договором (контрактом).

          Класний керівник дотримується Конвенції про права дитини.

 

2. Функції

 

       Основними напрямами діяльності класного керівника є:

2.1. Створення сприятливих умов для індивідуального розвитку і формування особистості учнів.

2.2. Формування колективу класу.        

 

 

3. Посадові обов’язки

 

      Класний керівник виконує такі посадові обов’язки:

3.1. Працює з учнями закріпленого за ним класу.

3.2. Вивчає особистість кожного учня в класі, його нахили, інтереси.                 

3.3. Створює сприятливі мікро середовище і морально-психологічний клімат для кожного учня в класі.

3.4. Сприяє розвитку в учнів навичок спілкування, допомагає учням вирішувати проблеми, які виникають у спілкуванні з товаришами, вчителями, батьками.

3.5. Спрямовує самовиховання і саморозвиток особистості учня, вносить необхідні корективи в систему його виховання.

3.6. Надає допомогу учням у навчальній діяльності, з’ясовує причини низької успішності, забезпечує їх усунення.

3.7. Сприяє здобуттю додаткової освіти учнями через систему гуртків, секцій, об’єднань, які організовуються в школі, закладах позашкільної освіти за місцем проживання.

3.8. Організовує життя колективу класу відповідно до вікових особливостей та інтересів учнів і вимог суспільства.

3.9. Спільно з органами учнівського самоврядування веде активну пропаганду здорового способу життя; проводить фізкультурно-масові, спортивні та інші заходи, які сприяють зміцненню здоров’я учнів у класі.

3.10. Веде у встановленому порядку документацію класу, контролює заповнення учнями щоденників і виставлення в них оцінок.

3.11. Підтримує постійний контакт з батьками учнів (особами, які їх замінюють).    

3.12. Планує виховну роботу в класі.

3.13. Забезпечує дотримання правил безпеки життєдіяльності під час здійснення навчального-процесу та проведення виховних заходів.

3.14. Оперативно інформує адміністрацію школи про кожен нещасний випадок, вживає заходів, щодо надання першої долікарської допомоги.

3.15. Вносить пропозиції щодо покращення і оздоровлення умов здійснення навчального процесу, а також доводить до відома завідувача кабінету, дирекції школи інформацію про всі недоліки в забезпеченні освітнього процесу, які знижують працездатність учнів, негативно впливають на їхнє здоров’я.

3.16. Здійснює інструктаж учнів з безпеки життєдіяльності під час проведення виховних заходів з обов’язковою реєстрацією в класному журналі чи журналі реєстрації інструктажів.

3.17. Організовує вивчення учнями правил охорони праці, правил вуличного руху, поведінки в побуті, на воді тощо.

3.18. Бере участь у роботі педагогічної ради школи.

3.19. Проводить періодичні медичні обстеження.

3.20. Систематично підвищує свою професійну кваліфікацію; бере участь у діяльності методичних об’єднань та інших формах методичної роботи.

3.21. Дотримується етичних норм поведінки, які відповідають громадському статусу педагога, в школі, побуті, громадських місцях.

 

 

 

 

 

4. Права

 

     Класний керівник має право на:

4.1. Участь в управлінні школою в порядку, визначеному Статутом школи.

4.2. Захист професійної честі й гідності.

4.3. Ознайомлення зі скаргами та іншими документами, які містять оцінку його роботи, надання відповідних пояснень.

4.4. Захист своїх інтересів самостійно і/чи через представника, в тому числі адвоката, у випадку дисциплінарного чи службового розслідування, пов’язаного з порушенням педагогом норм професійної етики.

4.5. Конфіденційність дисциплінарного (службового) розслідування, за винятком випадків, передбачених законом.

4.6. Вільний вибір і використання методик навчання й виховання, навчальних посібників і матеріалів, підручників.

4.7. Регулярне підвищення своєї кваліфікації.

4.8. Проходження атестації на добровільній основі на відповідну     кваліфікаційну категорію.

4.9. Давання учням під час занять і перерв обов’язкових для виконання розпоряджень які стосуються організації занять і дотримання дисципліни, притягнення учнів до дисциплінарної відповідальності  у випадках і в порядку, встановлених Статутом і Правилами внутрішнього розпорядку.

 

 

5. Відповідальність

 

5.1. Класний керівник несе відповідальність за життя і здоров’я учнів класу під час заходів, які він проводить, а також за дотриманням їхніх прав і свобод відповідно до законодавства України.

5.2. За невиконання чи неналежне виконання без поважних причин Статуту і Правил внутрішнього трудового розпорядку школи, законних розпоряджень директора школи та інших локальних нормативних актів, посадових обов’язків, визначених цією інструкцією, класний керівник несе дисциплінарну відповідальність у порядку, передбаченому трудовим законодавством.

5.3. За застосування, в тому числі одноразове, методів виховання, пов’язаних із фізичним і/чи психічним насиллям над особистістю учня, а також споєння іншого аморального вчинку класний керівник може бути звільнений з посади відповідно до трудового законодавства і Закону України „Про освіту”.

5.4. За навмисно завдані школі чи учасникам навчального процесу у зв’язку з виконанням (невиконанням) своїх посадових обов’язків збитки класний керівник веде матеріальну відповідальність у порядку, визначеному трудовим чи цивільним законодавством.

5.5. За санітарно-гігієнічний стан у класі.

5.6. За дисципліну у класі на перервах.

 

 

6. Взаємовідносини (зв’язки за посадою)

 

    Класний керівник:

 

6.1. Працює за графіком, складеним виходячи з 30-ти годинного робочого тижня і затвердженим директором школи.

6.2. Замінює у встановленому порядку тимчасово відсутніх класних керівників.

6.3. Самостійно планує свою роботу  на навчальний рік і семестр. План роботи затверджується заступником директора школи з виховної роботи.

6.4. Подає заступнику директора школи з виховної роботи письмовий звіт про свою діяльність після закінчення семестру.

6.5. Отримує від директора школи і його заступників інформацію нормативно-правового і організаційно-методичного характеру, ознайомлюється з відповідними документами.

6.6. Працює у тісній взаємодії з учителями, батьками учнів (особами що їх замінюють); систематично обмінюється інформацією з питань, які входять до його компетенції, з адміністрацією і педагогічними працівниками школи.

6.7.  Контролює санітарно – гігієнічний стан класу.

 

З посадовою інструкцією ознайомлений:                            

                                                                         ____________________________

                                                                         ____________________________

                                                                         ____________________________

                                                                         ____________________________

                                                                         ____________________________

                                                                         ____________________________

                                                                         ____________________________

                                                                         ____________________________

                                                                         ____________________________

                                                                         ____________________________

                                                                         ____________________________