Затверджую

                                                                                        Директор школи

                                                                                         ________С.С.Демидюк

 

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ

СТОРОЖ

1. Загальні положення.

1.1. Сторож приймається на роботу і звільняється з неї директором школи за подан­ням заступника директора з адміністративно- гос­подарської роботи. На цю роботу приймаються особи, що досягли 18-річного віку (без вимог до освіти та досвіду роботи).

1.2. Сторож підпорядкований безпосередньо     заступнику директора школи з адміністративно-господарської роботи.      

1.3. У своїй роботі сторож керується правилами охорони будівель в нічний час, загальними правилами і нормами охорони праці, виробничої санітарії і протипожежного захисту, а також Статутом і Правилами внутрішнього трудового розпо­рядку школи і цією Інструкцією.

2. Функції

Головне призначення сторожа — охорона будівлі школи і шкільного майна у нічний час.

 

3. Посадові обов’язки
Сторож виконує такі обов’язки:

3.1. Під час чергування через кожні 2 години обходить будівлю школи, її територію з метою  перевірки її цілісності, непошкодженості замків, ґрат на вікнах, систем життєзабезпечення школи.

3.2. У разі пошкодження замків, дверей, вікон, виникнення пожежі, аварійних ситуацій, пов’язаних із системами тепло-, водо-, енергопостачання негайно повідомляє директора школи, заступника директора школи з адміністративно-господарської роботи, відповідальні аварійні та інші служби (пожежну охорону, міліцію тощо).

 З 3. Слідкує за економією енергоресурсів.

4. Права

Сторож має право на:

4.1.  Надання йому спеціального приміщення для власних речей.

 

 

 

  5. Відповідальність

5.1. За невиконання чи неналежне виконання без поважних причин Правил внутрішнього трудового розпорядку школи, законних наказів і розпоряджень адміністрації школи та інших локальних нормативних актів, посадових обов’язків, встановлених цією Інструкцією, сторож несе дисциплінарну відповідальність у порядку визначеному трудовим законодавством.

5.2. За завдані школі та учасникам освітнього процесу в зв'язку з виконанням (невиконанням)  своїх посадових обов'язків, збитки сторож несе матеріальну відповідальність у порядку і й межах, встановлених трудовим і/чи цивільним законо­давством.

6. Взаємовідносини (зв'язки за посадою)

Сторож:

6.1. Працює в режимі нормованого робочого дня за графіком, складеним виходячи із 40-годинного робочого тижня і затвердженим директором школи за поданням заступника директорашколи з адміністративно-господарської роботи.

6.2. Проходить інструктаж під керівництвом заступника директора школи з адміністративно-господарської роботи з правил охорони приміщень і території будівель у нічний час, техніки безпеки, пожежної безпеки, правил поведінки в разі виникнення аварійних ситуацій.