Затверджую

Директор школи

 

Загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня с. Піщане

 

Посадова інструкція. Учитель

 

1.     Загальні положення

1.1    Дана посадова інструкція розроблена на основі кваліфікаційної характеристики вчителя, затвердженої наказом Міністерства освіти України №310 від 20.08.93 р. та вимог Закону про освіту до педагогічних працівників (ст..54-57).

1.2    Учитель призначається і звільняється з посади відповідно відділом освіти за поданням директора школи (Закон України “Про загальну середню освіту” ст..24-27).

1.3    Учитель повинен мати відповідну педагогічну освіту.

1.4    Учитель підпорядковується безпосередньо директору школи або його заступнику з навчально-виховної роботи.

1.5    Учителю підпорядковується безпосередньо лаборант (якщо вчитель виконує обовязки зав. кабінету).

1.6    У своїй діяльності вчитель керується Конституцією і Законами України, постановами Кабінету Міністрів України, рішеннями та наказами Міністерства освіти і науки  України та інших  органів управління освтою, правилами і нормами охорони праці, техніки безпеки і протипожежного захисту, а також статутом і правовими актами школи, трудовою угодою, дотримується Конвенції ООН про права дитини.

2.Функції

Основними напрямками діяльності вчителя є:

2.1.Навчання і виховання учнів з урахуванням специфіки предметів викладання і віку учнів.

2.2. Сприяння спеціалізації учнів, формування в них загальної культури, свідомого вибору і наступного оволодіння професійними програмами.

2.3. Забезпечення режиму дотримання  норм і правил техніки безпеки в навчальному процесі.

3.Посадові обов’язки

Вчитель виконує наступні посадові обов’язки:

3.1.Здійснює навчання і виховання з урахуванням особливостей предмета, що викладається, проводить уроки та інші навчальні заняття в закріплених за ним згідно розподілу класах, забезпечує під час занять належний порядок і дисципліну.

3.2. Реалізує застосовані в школі освітні програми відповідно з навчальним планом, розкладом занять, використовуючи при цьому різноманітні методи і засоби навчання.

3.3. Забезпечує рівень підготовки учнів відповідно вимог державних програм, в перспективі освітніх стандартів.

3.4. Виконує правилаі норми охорони праці, техніки безпеки і протипожежного захисту, забезпечує охорону життя і здоровяучнів під час навчального процесу.

3.5. Оперативно сповіщає керівництво школи про кожний нещасний випадок, планує заходи щодо надання першої долікарняної допомоги.

3.6. Вносить пропозиції з покращення оздоровлення умов проведеня навчального процесу, а також доводить до відома завідувача кабінету, керівництва школи про всі недоліки щодо забезпечення навчального процесу, які негативно впливають на життєдіяльність і працездатність учня.

3.7. Проводить інструктаж учнів з бепеки праці на навчальних заняттях з обовязковою реєстрацією у класному журналі або журналі реєстрації інструктажів.

3.8. Організовує навчання учнів правилам з охорони праці.

3.9. Веде в установленому порядку класну документацію, здійснює поточний контроль за відвідуванням і обліку знань, виставляє оцінка в класний журнал і щоденники учнів, своєчасно надає адміністрації школи звітні відомості.

3.10. Приймає у встановленому порядку участь в підсумковій атестації учнів.

3.11. Допускає у встановленому порядку на заняття представників адміністрації школи з метою контролю і оцінки діяльності педагога.

3.12. Заміняє уроки тимчасово відсутніх вчителів згідно розпорядження керівництва школи.

3.13. Дотримується вимог Статуту і Правил внутрішнього трудового розпорядку, інших правових актів школи.

3.14. Забезпечує виконання законодавчих прав і свобод учнів.

3.15. Готується до занять. Систематично підвищує свою професійну кваліфікацію, бере участь у діяльності методичних осередків та інших формах методичної роботи, започаткованих у школі.

3.16.Бере участь у роботі педагогічної ради школи і нарадах, які проводить адміністрація.

3.17. Чергує по школі згідно графіка в перервах між заняттями, а також за 20 хв. до початку і протягом 20 хв. після закінчення своїх уроків.

3.18. Підтримує постійні зв’язки з батьками (особами, що їх заміняють) учнів.

3.19. Періодично проходить медичні обстеження.

3.20. Дотримується етичних норм поведінки в школі, побуті. Громадських місцях.

3.21.При виконанні обовязків завідувача кабінету:

·     керує роботою лаборанта,

·     організовує поповнення кабінету обладнанням, приладами та іншим майном,

·     приймає матеріальні цінності(крім меблів) на збереження, забезпечує цілісність підзвітного майна, бере участь в інвентаризації і списанні майна кабінета,

·     розробляє і періодично переглядає інструкції з охорони праці, подає їх на затвердження директору,

·     контролює оснащення кабінету протипожежним майном, а також наочною анітацією з питань безпеки життєдіяльності,

·     проводить інструктаж з безпеки праці учнів з обовязковою реєстрацією в класному журналі або спеціальному  журналі.

4. Права

Учитель має право:

4.1.Брати участь в управлінні школою у порядку, визначеному Статутом.

4.2. На захист професійної честі і гідності.

4.3. Знайомитись із скаргами та іншими документами, в яких оцінюється його робота, давати пояснення.

4.4. Захищати власні інтереси самостійно або через спеціального представника, в тому числі адвоката, у випадках дисциплінарного розслідування, за винятком випадків, передбачених законом.

4.5. На конфідеційність дисциплінарного розслідування.

4.6. Вільно вибирати і використовувати методики навчання і виховання, навчальні посібники і матеріали, підручники, методи оцінки знань учнів.

4.7.Підвищувати кваліфікацію

4.8. Проходити періодичну атестацію згідно положення.

4.9. Давати учням під час занять і перерв обовязкові розпоряження, притягувати їх до дисциплінарної відповідальності у порядку, передбаченому Статутом та правилами.

5.Відповідальність

 5.1.У встановленому Законодавством України порядку вчитель несе відповідальність за:

·          реалізацію не в повному обсязі освітніх програм у відповідності з навчальним планом і графіком навчального процесу,

·          за життя і здоровя учнів під час навчального процесу,

·          за порушення прав і свобод учнів.

5.2.За невиконання або неналежне виконання без поважних причин Статуту і правил внутрішкільного розпорядку школи, розпоряджень директора школи, посадових  обовязків , встановлених цією інструкцією,

      Учитель несе дисциплінарну відповідальність у порядку, визначеному трудовим законодавством.

5.3. За вжиття ( в тому числі одноразове) методів виховання, повязаних із фізичним насиллям над особою учня, а також споєння іншого аморального вчинку вчитель може бути звільнений від займаної посади у відповідності  з трудовим законодавством.