Правила

внутрішнього трудового розпорядку для працівників загальноосвітньої школи

І-ІІІ ступеня села Піщане

Порядок прийняття та звільнення працівників.

1.                  Громадяни України вільно обирають види діяльності, не заборонені законодавством, а також професії, місця роботи відповідно до своїх здібностей. Працівників закладів та установ освіти приймаються на роботу за трудовими договорами, контрактами або на конкурсній основі відповідно до чинного законодавства.

2.                  При прийнятті на роботу власник або уповноважений ним орган (керівник) зобов’язаний зажадати від особи, що працевлаштовується: подання трудової книжки, оформленої у встановленому порядку, пред’явлення паспорта, диплома, або іншого документа про освіту чи професійну підготовку. Військовослужбовців, звільнених із Збройних Сил України, Національної Гвардії України, Служби безпеки України, Прикордонних військ України, Цивільної оборони України, Управління охорони вищих посадових осіб України, інших військових формувань, створених відповідно до законодавства України та військовослужбовців, звільнених із Збройних Сил колишнього СРСР і Збройних Сил держав учасниць СНД, пред’являють військовий квиток. Особи, які влаштовуються на роботу, що вимагає спеціальних знань, зобов’язані подати відповідні документи про освіту чи професійну підготовку (диплом, атестат, посвідчення), копії яких завіряються керівництвом закладу освіти і залишаються в особовій справі працівника. Особи, які приймаються на роботу в дитячі заклади освіти, зобов’язані подати медичний висновок про відсутність протипоказань для роботи в дитячій установі. При укладені трудового договору забороняється вимагати від осіб, які поступають на роботу, відомості про їх партійну та національну приналежність, походження та документи, яких не передбачено законодавством.

3.                  Посади педагогічних працівників заміщуються відповідно до вимог до Закону України про освіту. Положення про порядок наймання та звільнення педагогічних працівників  закладів освіти, що є у загальнодержавній власності, затверджено наказом МОУ від 5 серпня 1993 року №293.

4.                  Працівники закладів та установ освіти можуть працювати за сумісництвом, відповідно до чинного законодавства.

5.                  Прийняття на роботу оформляється наказом (розпорядженням керівника або уповноваженого ним органу, в тому числі призначених органами державного управління освітою), який оголошується працівнику під розписку.

6.                  На осіб, які пропрацювали понад 5 днів ведуться трудові книжки. На тих, хто працює за сумісництвом, трудові книжки ведуться за основним місцем роботи. На осіб, які працюють на умовах погодинної оплати, трудова книжка ведеться за умови, якщо ця робота є основною. Запис у трудову книжку відомостей про роботу за сумісництвом проводиться за бажанням працівника, або уповноваженим органом за місцем основної роботи. Ведення трудових книжок необхідно здійснювати згідно з інструкцією про порядок ведення трудових книжок на підприємствах, установах і організаціях, затвердженої спільним наказом Мінпраці, Мінюсту і Міністерства соціального захисту населення України від 29 липня 1993 року №58. Трудові книжки працівників зберігаються як документи суворої звітності в закладах і установах освіти. Відповідальність за організацію ведення, обліку, зберігання і видачу трудових книжок покладається на керівника закладу освіти.

     Приймаючи працівника або переводячи його в установленому порядку на  іншу роботу власник або уповноважений ним орган (керівник) зобов’язаний :

a)                 Роз’яснити працівникові його права і обов’язки та істотні умови праці, наявність на робочому місці, де він буде працювати, небезпечних і шкідливих виробничих факторів, які ще не усунуто, та можливі наслідки їх впливу на здоров’я, його права на пільги і компенсації за роботу в таких умовах відповідно до чинного законодавства і колективного договору;

b)                Ознайомити працівника з правилами внутрішнього розпорядку та колективним договором;

c)                 Визначити працівникові робоче місце та забезпечити його необхідними для роботи засобами;

d)                Проінструктувати працівника з техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці та протипожежної охорони.

7.                  Припинення трудового договору може мати місце лише на підставах, передбаченого чинним законодавством та умовами, передбаченими в контракті.

8.                  Розірвання трудового договору з ініціативи керівника допускається у випадку, передбачених чинним законодавством та умовами контракту. Звільнення педагогічних працівників в зв’язку із скороченням обсягу роботи може мати місце тільки в кінці  навчального року. Звільнення педагогічних працівників за результатами атестації, а також у випадках ліквідації закладу освіти, скорочення кількості працівників здійснюється у відповідності з чинним законодавством.

9.                  Припинення трудового договору оформлюється наказом керівника закладу освіти.

10.            Керівник зобов’язаний в день звільнення видати працівникові належно оформлену трудову книжку і провести з ним розрахунок у відповідності з чинним законодавством. Записи про причини звільнення у трудовій книжці повинні проводитись у відповідності з формулюванням чинного законодавства із посиланням на відповідний пункт, статтю закону. Днем звільнення вважається останній день роботи.

Основні права та обов’язки працівників

11.             Педагогічні працівники мають право на:

-                   Захист професійної честі, гідності;

-                   Вільний вибір форм, методів, засобів навчання, виявлення педагогічної ініціативи;

-                   Індивідуальну педагогічну діяльність;

-                   Участь у громадському самоврядуванні;

-                   Користування продовженою оплачуваною відпусткою;

-                   Пільгове забезпечення житлом у порядку, встановленому законодавством;

-                   Одержання натуральної оплати сільській місцевості на рівні працівників сільського господарства;

-                   Підвищення кваліфікації, перепідготовку, вільний вибір змісту, програм, форм навчання, організацій та установ, які здійснюють підвищення кваліфікації і перепідготовку.

12.             Працівники школи зобов’язані:

a)                 Працювати сумлінно, виконувати навчальний режим, вимоги статуту закладу освіти і правила внутрішнього розпорядку, дотримуватись дисципліни праці;

b)                Виконувати вимоги з охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії, протипожежної безпеки, передбачені відповідними правилами та інструкціями;

c)                 Берегти обладнання, інвентар, матеріали, навчальні посібники тощо, виховувати у дітей дошкільного віку, учнів та студентів бережливе ставлення до майна навчально-виховного закладу. Працівники дошкільних і середніх загальноосвітніх навчально-виховних закладів в установлені строки повинні проходити медичний огляд у відповідності з чинним законодавством.

Педагогічні та наукові працівники школи повинні:

a)                 Забезпечувати умови для засвоєння вихованцями, учнями навчальних програм на рівні обов’язкових державних вимог, сприяти розвиткові здібностей учнів;

b)                Настановленням та особистим прикладом утверджувати повагу до принципів загальнолюдської моралі: правди, справедливості, відданості, патріотизму, гуманізму, доброти, стриманості, працелюбства, поміркованості, інших добро чинностей;

c)                 Виховувати повагу до батьків, жінки, культурно-національних, духовних, історичних цінностей України, країни походження, державного і соціального устрою, цивілізації, відмінних від власних, дбайливе ставлення до навколишнього середовища;

d)                Готувати до свідомого життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;

e)                 Дотримуватись педагогічної етики, моралі, поважати гідність дитини, учня, студента;

f)                  Захищати дітей, молодь від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, запобігати вживанню ними алкоголю, наркотиків, іншим шкідливим звичкам;

g)                 Постійно підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність і загальну культуру.

14.Коло обов’язків (робіт), що їх виконує кожен працівник за своєю спеціальністю, кваліфікацією чи посадою, визначається посадовими інструкціями і положеннями, затвердженими в установленому порядку кваліфікаційними довідниками посад службовців і тарифно-кваліфікованими довідниками робіт і професій робітників, положеннями і правилами внутрішнього розпорядку відповідного закладу освіти та умовами контракту, де ці обов’язки конкретизуються.

Основні обов’язки керівника або уповноваженого ним органу

15. Керівник або уповноважений ним орган освіти зобов’язаний:

a)                 Забезпечити необхідні організаційні та економічні умови для проведення навчально-виховного процесу на рівні державних стандартів якості освіти, для ефективної роботи педагогічних та інших працівників закладу освіти відповідно до їхньої спеціальності чи кваліфікації;

b)                Визначити педагогічним працівникам робочі місця, своєчасно доводити до відома розклад занять, забезпечувати їх необхідними засобами роботи;

c)                 Удосконалювати навчально-виховний процес, впроваджувати в практику кращий досвід роботи, пропозиції педагогічних та інших працівників, спрямовані на поліпшення роботи закладу освіти;

d)                Організовувати підготовку необхідної кількості науково-педагогічних, інженерно-педагогічних та педагогічних кадрів, їх атестацію, правове і професійне навчання як у своєму навчальному закладі, так і відповідно до угод в інших навчальних закладах;

e)                 Укладання та розривання угоди, контракти з керівниками структурних підрозділів, педагогічними та науковими працівниками відповідно до чинного законодавства, Закону України “Про освіту” та Положення про порядок наймання і звільнення педагогічних працівників закладу освіти, що є у загальнодержавній власності, затвердженого наказом Міністерства освіти України від 5 серпня 1993 року №2930;

f)                  Доводити до відома педагогічних працівників у кінці навчального року (до надання відпустки) педагогічне навантаження в наступному році;

g)                 Видавати заробітну плату педагогічним та іншим працівникам у встановлені строки. Надання відпусток всім працівникам закладу освіти відповідно до графіка відпусток;

h)                Забезпечення умови техніки безпеки, виробничої санітарії, належне технічне обслуговування всіх робочих місць, створювати здорові та безпечні умови праці, необхідні для виконання працівниками трудових обов’язків;

i)                   Дотримуватись чинного законодавства, активно використовувати засоби щодо вдосконалення управління, зміцнення договірної та трудової дисципліни;

j)                   Організовувати харчування учнів;

k)                 Своєчасно подавати центральним органам державної виконавчої влади встановленому в статистичну і бухгалтерську звітність, а також інші необхідні відомості про роботу і стан навчально-виховного закладу;

l)                  Забезпечувати належне утримання приміщення, опалення, освітлення, вентиляцію, обладнання, створювати належні умови для зберігання верхнього одягу працівників закладу освіти, учнів.

Робочий час і його використання

16. В межах робочого дня педагогічні працівники школи повинні вести всі види навчально-методичної роботи відповідно до посади, навчального плану.

Час початку і закінчення роботи і обідньої перерви встановлюється для працівників Правилами внутрішкільного розпорядку конкретного закладу освіти.

17. При відсутності педагога або іншого працівника закладу освіти керівник зобов’язаний терміново вжити заходів щодо його заміни іншим педагогом чи працівником.

18. Надурочна робота та робота у вихідні дні та святкові дні не допускаються. Залучення окремих працівників до роботи у встановленні для них вихідні дні допускається у виняткових випадках, передбаченого законодавством, за письмовим наказом (керівника) закладу освіти з дозволу профспілкового комітету. Робота у вихідний день може компенсуватися за погодженням сторін надання іншого дня відпочинку або у грошовій формі у подвійному розмірі.

19. Керівник закладу освіти залучає педагогічних працівників до чергування в закладі. Графік чергування і його тривалість затверджує керівник закладу за погодження з педагогічним колективом і профспілковим комітетом. Забороняється залучати до чергування у вихідні і святкові дні вагітних жінок і матерів, які мають дітей віком до трьох років. Жінки, які мають дітей інвалідів або дітей віком від 3 до 14 років, не можуть залучатися до чергування у вихідні і святкові дні без їх згоди.

20. Під час канікул, що не збігаються з черговою відпусткою, керівник закладу освіти залучає педагогічних працівників до педагогічної роботи в межах часу, що не перевищує їх навчального навантаження до початку канікул.

21. Робота органів самоврядування закладу освіти, затвердженими Кабінетом Міністрів України та Статутом.

22. Графік надання щорічних відпусток погоджується з профспілковим комітетом і складається на кожен календарний рік. Надання відпустки керівнику закладу освіти оформляється наказом відповідного органу державного управління освітою, а іншим працівникам – наказом навчально-виховного закладу. Поділ відпустки на частини допускається на прохання працівника за умови, що основна її відпустка на інший строк допускається в порядку, встановленому чинним законодавством. Забороняється надання щорічної відпустки протягом двох років підряд, а також не надання відпустки працівникам, молодше 18 років, а також працівникам, які мають право на додаткову відпустку у зв’язку з шкідливими умовами праці.

23. Педагогічним працівникам забороняється:

a)                 Змінювати на свій розсуд розклад занять і графіки роботи;

b)                Подовжувати або скорочувати тривалості занять і перерв між ними;

c)                 Передоручати виконання трудових обов’язків.

24. Забороняється у робочий час:

a)                 Відволікати педагогічних працівників від їх безпосередніх обов’язків для участі в різних господарських роботах, заходах, не пов’язаних з навчальним процесом;

b)                Відволікати працівників закладу освіти від виконання професійних обов’язків, а також учнів за рахунок навчального часу на роботу і здійснення заходів, не пов’язаних з процесом навчання, забороняється, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством.

Заохочення  за успіхи в роботі

25. За зразкове виконання своїх обов’язків, тривалу, бездоганну роботу, новаторство в праці й за інші досягнення в роботі можуть застосовуватися заохочення, передбачені Правилами внутрішнього розпорядку закладу освіти.

26. за досягнення високих результатів у навчанні і вихованні педагогічні працівники представляються до нагородження державними нагородами, присвоєння почесних звань, відзначення державними преміями, знаками, грамотами, іншими видами морального і матеріального заохочення.

27. Працівники, які успішно і сумлінно виконують свої трудові обов’язки, надаються в першу чергу переваги і соціальні пільги в межах своїх повноважень і за рахунок власних коштів закладів освіти. Таким працівникам надається також перевага при просуванні по роботі. Заохочення оголошуються в наказі, доводяться до відома всього колективу закладу освіти і заносяться до трудової книжки працівника.

Стягнення за порушення трудової дисципліни

28. За порушення трудової дисципліни до працівника може бути застосовано один з таких заходів стягнення:

a)                 Догана;

b)                Звільнення.

Звільнення як дисциплінарне стягнення може бути застосоване відповідно до п.п.3,4,7,8, ст.40, ст.41 Кодексу законів про працю України.

29. Дисциплінарні стягнення застосовуються органом, якому надано право прийняття на роботу (обрання, затвердження, призначення на посаду) даного працівника.

30. Працівники, обрані до складу профспілкових органів і не звільнені від виробничої діяльності, не можуть бути піддані дисциплінарному стягненню без попередньої згоди органу, членом якого вони є. Керівники профспілкових органів у підрозділах закладів освіти – без попередньої згоди відповідного профспілкового органу в закладі освіти. Профорганізатори – органу відповідного профспілкового об’єднання. До застосування дисциплінарного стягнення керівник повинен зажадати від порушника трудової дисципліни письмові пояснення. У випадку відмові працівника дати письмове пояснення складається відповідний акт. Дисциплінарне стягнення застосовується керівником безпосередньо після виявлення провини, але не пізніше одного місяця від її виявлення, не рахуючи часу хвороби працівника або перебування його у відпустці. Дисциплінарне стягнення не може бути накладене пізніше шести місяців з дня вчинення проступку.

31. За кожне порушення трудової дисципліни накладається тільки одне дисциплінарне стягнення.

32. Дисциплінарне стягнення оголошується в наказі і повідомляється працівникові під розписку.

33. Якщо протягом року з дня дисциплінарного стягнення працівника не буде піддано новому дисциплінарному стягненню, то він вважається таким що не мав дисциплінарного стягнення. Якщо працівник не допустив нового порушення трудової дисципліни і до того ж проявив себе як сумлінний працівник, то стягнення може бути зняте до закінчення одного року. Протягом строку дії дисциплінарного стягнення заходи заохочення до працівника не застосовуються. Керівник має право замість накладання дисциплінарного стягнення передати питання про порушення трудової дисципліни на розгляд трудового колективу або його органу.